Gröna byggstandarder och certifieringar: LEED, BREEAM och Svanen

//

Liam

I dagens samhälle blir hållbarhet och miljövänliga lösningar allt viktigare. Att bygga med gröna byggstandarder och certifieringar är ett av de mest effektiva sätten att minska byggnaders miljöpåverkan. I denna artikel ska vi utforska tre av de mest populära gröna byggstandarderna: LEED, BREEAM och Svanen. Vi kommer att dyka ner i vad varje certifiering innebär, hur de skiljer sig från varandra och varför de är viktiga för både miljön och oss människor.

Vad är LEED?

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är en av de mest kända och använda gröna byggcertifieringarna världen över. Certifieringen utvecklades av U.S. Green Building Council (USGBC) och har flera nivåer beroende på hur många poäng en byggnad uppnår inom olika kategorier.

Kategorier inom LEED

 1. Hållbarhetsplatser: Inkluderar val av byggplats och hur byggnaden påverkar den omgivande miljön.
 2. Vatteneffektivitet: Fokuserar på att minska vattenanvändningen både inomhus och utomhus.
 3. Energianvändning och atmosfär: Betonar energieffektivitet och användning av förnybara energikällor.
 4. Material och resurser: Uppmuntrar användning av återvunna och hållbara material.
 5. Inomhusmiljö: Ser till att byggnaden erbjuder en hälsosam och komfortabel inomhusmiljö.

Nivåer av LEED-certifiering

 • Certified: 40-49 poäng
 • Silver: 50-59 poäng
 • Gold: 60-79 poäng
 • Platinum: 80+ poäng

Vad är BREEAM?

BREEAM, som står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är en annan ledande internationell standard för grön byggnation. Ursprungligen utvecklad i Storbritannien, används BREEAM nu över hela världen för att bedöma byggnaders hållbarhetsprestanda.

Kategorier inom BREEAM

 1. Förvaltning: Bedömning av byggprojektets ledning och processer.
 2. Hälsa och välbefinnande: Fokus på användarnas komfort och hälsa.
 3. Energi: Effektiv användning av energi och minskning av koldioxidutsläpp.
 4. Transport: Tillgång till och uppmuntran av hållbara transportalternativ.
 5. Vatten: Vattenbesparing och effektiv användning.
 6. Material: Val och användning av hållbara material.
 7. Avfall: Avfallshantering och återvinning.
 8. Markanvändning och ekologi: Skydd och förbättring av den lokala ekologin.
 9. Föroreningar: Minskning av byggnadens miljöföroreningar.

BREEAM-betyg

 • Pass: 30-45%
 • Good: 45-55%
 • Very Good: 55-70%
 • Excellent: 70-85%
 • Outstanding: 85%+

Vad är Svanen?

Svanen är en nordisk miljömärkning som används för att certifiera hållbara byggnader och produkter. Den har en stark fokus på att minska byggnaders totala miljöpåverkan och att säkerställa en hög nivå av hållbarhet genom hela byggnadens livscykel.

Kriterier för Svanen

 1. Materialval: Användning av miljövänliga och hållbara byggmaterial.
 2. Energieffektivitet: Byggnaden måste uppfylla strikta krav på låg energianvändning.
 3. Inomhusmiljö: Säkerställande av en god inomhusmiljö för att främja hälsa och välbefinnande.
 4. Vattenhantering: Effektiv användning och besparing av vatten.
 5. Avfallshantering: Ansvarig hantering av bygg- och rivningsavfall.
 6. Klimatpåverkan: Åtgärder för att minska byggnadens totala klimatpåverkan.

Varför är gröna byggstandarder viktiga?

Att bygga enligt gröna byggstandarder och certifieringar har flera fördelar, både för miljön och för de som använder byggnaderna. Här är några anledningar till varför dessa standarder är så viktiga:

För miljön

 • Minskad energiförbrukning: Genom att använda energieffektiva lösningar minskar vi vårt beroende av fossila bränslen.
 • Minskade koldioxidutsläpp: Hållbara byggmetoder minskar mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären.
 • Bevarande av naturresurser: Återanvändning och återvinning av material hjälper till att bevara våra begränsade naturresurser.
 • Skydd av ekosystem: Att välja rätt byggplats och material kan bidra till att skydda lokala ekosystem och biologisk mångfald.

För människor

 • Bättre hälsa: Byggnader med bra inomhusmiljö kan minska risken för allergier och andra hälsoproblem.
 • Ökad produktivitet: Forskning visar att människor som arbetar i gröna byggnader ofta är mer produktiva och har högre trivsel.
 • Kostnadsbesparingar: Energieffektiva byggnader kan leda till betydande besparingar på energikostnader.
 • Högre fastighetsvärde: Gröncertifierade byggnader har ofta ett högre marknadsvärde och kan vara mer attraktiva för köpare och hyresgäster.

Exempel på framgångsrika gröna byggnader

För att illustrera hur effektiva dessa certifieringar kan vara, låt oss titta på några konkreta exempel:

LEED: One World Trade Center, New York

One World Trade Center i New York är ett av de mest kända exemplen på en LEED-certifierad byggnad. Byggnaden har uppnått LEED Gold och har implementerat en rad hållbara lösningar, inklusive energieffektiv belysning, återanvändning av regnvatten och högkvalitativ inomhusluft.

BREEAM: The Edge, Amsterdam

The Edge i Amsterdam är en av de högst betygsatta BREEAM-byggnaderna i världen. Byggnaden har uppnått BREEAM Outstanding och är känd för sina innovativa hållbarhetslösningar, såsom ett smart energihanteringssystem, solpaneler och återvinning av avfall.

Svanen: Solvalla, Stockholm

Solvalla i Stockholm är ett exempel på en byggnad som har certifierats med Svanen. Byggnaden har fokus på att minimera energianvändning och använda hållbara material. Den erbjuder också en utmärkt inomhusmiljö för sina invånare.

Avslutning

Gröna byggstandarder och certifieringar som LEED, BREEAM och Svanen spelar en avgörande roll i vår strävan mot en mer hållbar framtid. Genom att bygga enligt dessa standarder kan vi minska vår miljöpåverkan, förbättra människors hälsa och välbefinnande, och samtidigt spara pengar. Oavsett om du är en byggare, arkitekt eller husägare, är det värt att överväga dessa certifieringar för ditt nästa byggprojekt. Tillsammans kan vi göra en stor skillnad för både planeten och kommande generationer.

Lämna en kommentar